• LE MONDE DE LA NATURE EN EMAI

  ÚRÓÓ ÉMÁÌ 


  LE MONDE DE LA NATURE


  LES ANIMAUX

  animal   éànmì
  abeille   úkpéò̠n
  agneau   óvbíòghòóghò
  aigle   àkàlà
  âne   íkhúé̠ré̠khùè̠rè̠
  araignée   àkpákpáì
  autruche   ùgòmùgò
  canard   ìkpé̠è̠kpé̠yè̠
  cerf   íká'lábéràn
  chat   òlógbògò
  cheval   è̠sí
  chèvre   é̠wè
  chien   áwà
  cochon   ìsì
  coq   ò̱kpà, ó̱ó̱khò̱kpà
  crabe   ózí'
  crapaud   é̠kèé
  crocodile   ò̠nè̠
  écureuil   ò̠tàn
  éléphant   ínì
  escargot   èbèsún, ìkèké
  gorille   íkòíkò
  grenouille   é̠kèé lì ùsán
  hérisson   áègbé
  hibou   úvbùú, údùúkpú'
  hippopotame   ìnìnáàmè̱
  insecte   ò̱kàlètò
  léopard   è̱kpè̱n
  lézard   é̱mìé̱mì
  libellule   ánìjé̱n
  lièvre   è̱tín
  lion   átàlàkpà, òdùmá
  mouche   íshàn
  moustique   èvbávbà
  mouton   óghòóghò
  oie   óghòhúnmì
  oiseau   áfìánmì
  papillon   àvbìè̱vbìè̱
  perroquet   ò̱khùè̱dídè̱
  pigeon   ìdélékùkù
  poisson   èhè̱è̱n
  poule   ó̱ó̱khò̱, ínyó̱ó̱khò̱
  rat   ófè
  sangsue   íè̱nhì
  sauterelle   àlàkà
  serpent   é̱nyè̱
  singe   óvbèè, éánmòkhùnmì
  souris   è̱khùè
  taureau   é̱mè̱lá lì òké, òké̱mè̱lá
  tortue   éìn
  vache   é̱mè̱lá
  veau   óvbí é̱mè̱lá


  LA NATURE

  air   éfìòò
  arbre   óràn
  argent   ìsílívà
  bois   óràn
  branche   úká'lábóràn, úkpá'bóràn
  brouillard   óvbùù
  chaleur   ò̱tòhíá
  ciel   òkhùnmì
  couleur   ìkó̱lò̱
  eau   àmè̱
  éclair   íhìán
  étoile   áhìè̱nhìè̱n, úkpáàhìè̱n
  fer   ótó̱ò̱n
  feu   èràìn
  feuille   ébè
  fleur   ódòdó
  fleuve   é̱dà
  fumée   íìghò̱n, íghìghò̱n
  inondation   òòghò
  lac   è̱ràì
  lune   ùkìn
  mer   òkún
  montagne   ó̱kò̱ó̱
  nuage   ìsíkhùú
  or   ìgóòlù
  papier   ébè
  pierre   údò
  pluie   àmè̱
  poussière   èdàbù
  racine   íìn
  rocher   údò
  sable   èkè̱n
  soleil   ò̱è̱è̱n
  tempête   éfìòò
  terre   òtò̱ì
  vent   éfìòò
  verre   ìgíláàsì  LES COULEURS

  blanc   fùán
  bleu   bín
  jaune   vbàé ègé
  noir   bín
  rouge   vbàé
  vert   bín bí ébè  LES SAISONS

  saison sèche   ókáì
  saison des pluies   òrò̱ò̱n

  Remarque:  Il n'existe que deux saisons principales propres à cette région.

   

  NB:  Pour une présentation de la langue, se reporter à l'article COMPTER EN EMAI.

   


  Tags Tags : , , , , ,