• LE CORPS HUMAIN EN EMAI

  ÚRÓÓ ÉMÁÌ


  barbe   étùàgbàn
  bouche   únù
  bras   óbò̠
  cerveau   úmàghòghò
  cheveu   étò
  cheville   úkpé̠'nmòè̠
  cil   írúrè̠ò
  coeur   ùdù
  colonne vertébrale   ó̠gò̠gó̠mùòghò
  corps   égbè
  côte   ígùèfè̠n, úgbàn
  cou   ùrùn
  coude   úgú'óbò̱
  crâne   àghòghò
  cuisse   ísà'kóòè̱
  dent   àkò̱n
  doigt   úkpó'híóbò̱, úkpóbò̱
  dos   ùòkhò
  épaule   úgú'díóbò̱
  estomac   é̱ké̱ìn
  fesse   ítíhìàn
  foie   íbè̱n
  front   è̱hàì
  genou   úgú'òè̱
  gorge   ùrùn 
  intestin   éhùàn
  jambe   òè̱
  joue   ìrò, éhà
  langue   óè̱nmì
  larme   ámévìè̠, évìè̠
  lèvre   úkpé̠'túnù
  mâchoire   àgbàn
  main   óbò̠
  menton   àgbàn 
  muscle   ídúégbè
  narine   íhùè 
  nez   íhùè
  nombril   ùkhò̠ìn
  nuque   éàìn
  oeil   è̠ò, úkpè̱ò
  ongle   é̱hìé̠n, úkpé̠hìé̱n
  oreille   éhò̠n
  orteil   úkpòè̠, úkpó'hìòè̠
  os   àkpókà  
  pied   òè̠
  poignet   úkpé̠'nmóbò̠
  poing   èkpà
  poitrine   ídámà
  pouce   úkpóbò̱ lì òjè
  pouls   úgbèmí 
  rein   íká'n 
  salive   èsè̠ìn, ò̱dò̱ghò̱
  sang   è̱rèè, èsájè̱n
  sein   ényè̱
  sourcil   úgùgúmè̱ò 
  sueur   ó̠ò̠fò̠
  talon   ízà, ézé, ézéòè̠
  tête   úhùnmì
  veine   íàán
  ventre   é̠ké̠ìn
  visage   è̠ò

   

  NB:  Pour une présentation de la langue, se reporter à l'article COMPTER EN EMAI.

   


  Tags Tags : , , , , ,