• RAWANG

  RVWÀNGKÀ

   


  L'Etat Kachin est situé au nord de la Birmanie (Myanmar) dans lequel on y parle entre autres le rawang à l'extrême nord de ce dernier ainsi que dans les régions limitrophes de l'Etat indien de l'Arunachal Pradesh et la province chinoise du Yunnan. Faisant partie du groupe nung des langues tibéto-birmanes de la famille sino-tibétaine, le rawang, portant le nom de nung dans le passé, possède plusieurs variétés dialectales parmi lesquelles le matwang, le dialecte central, sert de base pour la langue écrite. La langue s'écrit à l'aide de l'alphabet latin qui fut développé par un missionnaire américain, Robert Morse.

  L'alphabet rawang est le suivant:


  a   b   ch   d   e   g   h   i   j   k   l   m   n   ng  


  ny   o   ø   p   r   s   sh   t   u   v   w   y   z

  NB:  En raison de problèmes techniques, l'accent situé sur certaines lettres est décalé par rapport à la graphie d'origine.  COMPTER EN RAWANG

  Le système numéral est décimal.

  1           tiq
  2          ní
  3          shø̀m
  4          bì
  5          pvngwà
  6          chuq
  7          shvngøt
  8          shvt
  9          dvgø̀
  10        sé


  11         sétiq
  12        séní
  13        séshø̀m
  14        sébì
  15        sépvngwà
  16        séchuq
  17        séshvngøt
  18        séshvt
  19        sédvgø̀


  20        nísé, tiqzǿng
  21         nísétiq
  30        shø̀msé
  40        bìsé
  50        pvngwàsé
  60        chuqsé
  70        shvngøtsé
  80        shvtsé
  90        dvgø̀sé
  100      yá
  1000   kíng  LE TEMPS

  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   gíshv́ng, mvgá, sháng  
  midi   yáng rvtø̀ 
  soir   gí, gíyaq  
  nuit   yaq, yaqdø̀ng, yaqdø̀ng yaqpo  

  jour   ni  
  semaine   lvbán  
  mois   shvlá  
  année   nǿng  

  minute   mìnøt, mvnit 
  heure   nari  

  hier   ságí, sáni, svngáni  
  aujourd'hui   dèni  
  demain   nvpni    LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   lvbán tiqni, mùni
  mardi   lvban vníni, shaqlv́ngni 
  mercredi   lvbán shø̀mni, kùrtáni  
  jeudi   lvbán bìni, ngasa ni  
  vendredi   lvbán pvngwàni, sv̀ngzó ni  
  samedi   lvbán chuqni, zøl ni
  dimanche   lvbán ni, gáni, Kàngpè àngni   LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   tiq shvlá  
  février   ní shvlá  
  mars   shø̀m shvlá 
  avril   bì shvlá  
  mai   pvngwà shvlá  
  juin   chuq shvlá  
  juillet   shvngøt shvlá  
  août   shvt shvlá  
  septembre   dvgø̀ shvlá  
  octobre   sé shvlá  
  novembre   sétiq shvlá  
  décembre   séní shvlá  

  Remarque: Les noms des jours de la semaine et des mois de l'année sont formés à l'aide des nombres.  LE CORPS HUMAIN

  artère   dvjù, dvjù svyà
  barbe   dòngbør, nòngbør
  bouche   ní, ní gú, nònggøp, nǿ
  bras   wur
  cerveau   nyan, gomv́sì
  cheveu   ni
  cheville   híne
  coeur   nvrø̀m
  colonne vertébrale   dv̀ngkùng sharø
  corps   góng, shagóng
  côte   svràm, shvràm
  cou   lǿngjvng
  coude   wurpøt, wursiq
  cuisse   lvbo, pvn, pvntùng
  dent   shà
  doigt   wurshàm
  dos   dv̀ngkùng
  épaule   raq, raqpù
  estomac   puqkè
  fesse   niqdø̀ng, nítit
  foie   bvshøn, mvshøn
  front   dv̀nggvng
  genou   bvnsiq, pvnsiq
  gorge   mvnung, pvnung, naqchú
  intestin   svyø
  jambe   hígùng, hí
  joue   mvwa
  langue   pvlè
  larme   nesì
  lèvre   nítǿl
  mâchoire   mvká
  main   wur
  menton   mvká
  nerf   dvjù, dvjù svyà
  nez   shvná
  nombril   puqrì
  oeil   ne
  ongle   wurnøl
  oreille   nà
  orteil   híhàm
  os   sharø
  paupière   negwà
  peau   pòr, pòrlàng, shing, sha
  pied   hí
  poignet   wursiq
  poing   wurmvtøp
  poitrine   gv̀ng
  pouce   wurmèhàm, wurmvdø̀ng mètáng
  pouls   shvwi dvjù, shvwi jut
  poumon   rvshǿ
  rein   tvre
  ride   shing mvnøn
  salive   tøl
  sang   shvwi
  sein   nong
  sourcil   nezø̀m
  sueur   ngúng
  talon   hízǿ
  tête   go
  veine   dvjù, dvjù svyà
  ventre   puqwá, pvwá
  visage   mv́r, mv́rdaq  LE MONDE DE LA NATURE

  LES ANIMAUX

  animal   nìnà, sha
  abeille   kwá
  agneau   yv̀ngsè
  aigle   làngdø̀ngmè, tvmø̀
  âne   lòzèdvcheq
  araignée   kàngdø̀ng
  canard   kabit, tìkabit
  cerf   shvtnga
  chameau   golawu
  chat   mí, nyarà, ralà, rv́là
  cheval   gø̀mràng
  chèvre   dv̀ngchè
  chien   gi
  cochon   waq
  coq   dv̀nggú
  crabe   hè
  crapaud   naqgo, naqgwúr
  crocodile   kangshé
  écureuil   bvtvng, mvtvng
  éléphant   mvgwì
  escargot   gønru, naqkú kùràng (terre)
  fourmi   shvro
  grenouille   naqging, naqwúr
  guêpe   juq vdvt
  hibou   pú, púdø̀ng, púzì
  hirondelle   paqrùngzíkwin
  insecte   bvløng
  lapin   bàngday
  léopard   kàng zvlv̀ng, kàngzì, zibí
  lézard   paqzv̀ng
  libellule   sángtvmá
  lièvre   bàngday
  lion   kàngkì
  mouche   shvmǿme, paqnøt
  moustique   shvmǿ, zìgùng
  mouton   yv̀ng
  oie   sv̀ngma
  oiseau   sa, bvsiq, mvsiq
  ours   shvwí
  papillon   paqchér
  perroquet   jong
  pigeon   gø̀m, kaø
  poisson   nga
  poule   kamà
  puce   shvlì
  rat   mvzòng (rat des champs), døt
  renard   yit, zømwàng gi
  rhinocéros   dùn
  sangsue   dvpvt, naqbìng (sangsue d'eau)
  sauterelle   sóngkut, sv́ngkut
  serpent   bø̀
  singe   rvshà, shv̀ng, shv̀ngnaq
  souris   døt
  taureau   ngv̀nshø̀
  tigre   kàng
  tortue   kup
  vache   nvngwà, nga
  veau   nvngwàsè


  LA NATURE

  air   nv̀mbø̀ng
  arbre   shǿng
  argent   gv̀msùng, ngǿn
  bois   shǿng
  branche   àngdvgv̀ng, shøngdvgv̀ng
  brouillard   shvngǿr
  chaleur   tingting wa
  ciel   muq, muqlàng
  couleur   moya
  eau   tì, wàng
  éclair   muqsøn sòngmè lap, muqsøn sòngmè
  étoile   kwàrbu, kwø̀rbù, kwùrnip
  fer   pì, shv̀m
  feu   svmi
  feuille   svp, shǿngsvp
  fleur   nv̀mbvn, nv̀mpu, shøngwvt
  fleuve   tìmè, bv̀ngsho
  forêt   dùnglàng, mvlø̀ng, mvlø̀ng shǿngkàng
  froid   sísí gwit
  fumée   mvyǿ
  glace   tvwv̀n
  herbe   mvlì shønhà
  île   shvlòng, tìshvlòng, zønlong
  inondation   tìtvnv̀m, tìshú tìma, tìtǿng tìma
  lac   tìdøm, tìnúng
  lune   shvlá
  mer   banglay, bangni, nv̀mukdvra
  monde   mònggàn
  montagne   bùm, mvrùl
  neige   tvwv̀n
  nuage   rvmøt
  ombre   nv̀mdøq shø̀m
  or   jà, shé, zaq
  papier   mèsò
  pierre   lóng
  pluie   shø
  poussière   dvtø̀l
  racine   rø
  rocher   lóng, lóngpung
  sable   zishìl
  soleil   nv̔m, zan
  tempête   mvrù, nv̀mbø̀ng mvrù
  Terre   rvgaq
  terre   ba
  vent   nv̀mbø̀ng
  verre   bvt, jv̀mna gok, wvt  LES COULEURS

  blanc   mùng
  bleu   gwing
  jaune   wàr
  noir   naq, vnaq
  rouge   mvshè, shè
  vert   mvshǿng  LES POINTS CARDINAUX

  nord   tìbor, tìkǿ, tvnugo
  sud   tìni, tvnuni
  est   nv̀msvr
  ouest   nv̀mle, nv̀mløp  LES SAISONS

  saison des pluies   mvyù, shødǿng
  saison sèche   dvhà, dvhàtvng
  saison chaude   lǿmnè
  hiver   jètùng

   

  Afficher l'image d'origine

  Afficher l'image d'origine

   


  Tags Tags : , , , , , , , , , , , ,