• LE MONDE DE LA NATURE EN GAMILARAAY

  GAMILARAAY/YUWAALARAAY/YUWAALAYAAY  LE MONDE DE LA NATURE


  LES ANIMAUX

  animal   dhii (1/2/3)
  abeille   warangana (2/3)
  aigle   maliyan (pyrargue à queue de coin) (1/2/3)
  araignée   gayiga (3)
  canard   garrangay (1/2/3)
  chat   burrgiyan(1), budjigarr (2/3)
  cheval   yarraaman (1/2/3)
  chèvre   nhaniguurr (1/2/3), wirribula (1), wirrigaali (3)
  chien   buruma (1), buyuma (2), maadhaay (2/3), mirri (1/2)
  cochon   biguun (1), bibirrgaa (2/3)
  crabe   ngalaagaa (2/3)
  crocodile   Garriya (2/3)
  escargot   gindjulgarra (2/3)
  fourmi   ganal (1)
  grenouille   gindjurra (1), baaybal (2/3)
  guêpe   muundhuurr (2/3)
  insecte   gawu (1/2/3)
  lapin   bina guraarr (1), yurabirr (2/3)
  libellule   garrarana (2), murrumanamanaa (2/3)
  mouche   burruluu (1), buna (2), banhaayal (2/3)
  moustique   mungin (1/2/3)
  mouton   dhimba (1/2/3)
  oiseau   dhigaraa (1), dhigayaa (2/3)
  papillon   balabalaa (1/2/3)
  poisson   guya (1), guduu (2), guwiya (2), ngaaluurr (2/3)
  puce   biridja (1), bulii (2/3)
  renard   buumadhayaa (2)
  sangsue   guurrman (1/2/3)
  sauterelle   bunbun (1/2/3)
  serpent   dhuru (1), dhuyu (2/3), ngandabaa (2)
  souris    dhindu (2), mandarray (3)
  taureau   bulgirran (1)
  tortue (à long cou)   girrabirrii (1/2/3), maliyan (2)
  tortue (à col court)   waraba (1), wayamba (2/3)
  vache   milambaraay (1/2), milambiyaay (3)  LA NATURE

  arbre   dhulu (1), giniy (2/3), muyaan (2/3)
  bois   wugan (1/2/3)
  branche   bungun (1), dharra (1), gugul (3), muyaan (2/3)
  brouillard   guwa (1/2/3)
  chaleur   buuyan (2)
  ciel   gunagala (1/2/3)
  eau   gali (1), gungan (2/3)
  éclair   dhun.gayrra (2/3), murrumay (1/2/3)
  étoile   gawubarray (2/3), mirii (1)
  fer   gumbadhaa (2/3)
  feu   dhuu (3), wii (1/2/3)
  feuille   buu (1), garril (1/3), girraa (2/3)
  fleur   gurayn (1), guyayn (2/3)
  fleuve   bagay (1/2), gaawaa (2/3)
  froid   gunhugunhu (1/2/3)
  fumée   dhuu (1/2), wuyugil (2/3)
  glace   dhandarr (1/2/3)
  herbe   buunhu (2/3), garaarr (1)
  inondation   wugawa (1/2/3)
  lumière   dhuuraay (1), dhuuyaay (2/3), wii (1/2/3)
  lune   baaluu (2/3), gilay (1/2)
  nuage   baama (3), gundaa (1/2/3), yuru (1)
  ombre   dhadhin (3)
  papier   biiba (1/2/3)
  pierre   maarama (1), yarral (1), maayama (1/2/3), ngurrala (2)
  pluie   gali (1), yuuruu (1), yuuyuu (2/3)
  poussière   yuu (1/2/3)
  sable   garaay (1), gayaay (3), gumbugan (1/2/3)
  soleil   dhuni (1/2/3), yaay (1/2/3), yayaay (2/3), yaraay (1)
  tempête   walawala (1)
  terre   dhawun (1), dhaymaarr (2/3)
  vent   mayrraa (1/2/3)  LES COULEURS

  blanc   balaa (1/3), bangga (2/3), banggabaa (1/2/3)
  bleu   yiluwidi (2)
  jaune   gidjirrgidjirr (1/2/3), gidjiirr (2)
  noir   buluuy (1/2/3)
  rouge   guwaymbarra (1/2/3)
  vert   gawarrawarr (1/2/3), giidjuwaa (3)  LES POINTS CARDINAUX

  nord   ngaarribiyan (2)
  sud   dhadhin (2)
  est   ngarribaa (1/2/3)
  ouest   ngadaa (2/3)  LES SAISONS

  été   yaraaybaa (1), yaaybaa (2/3)
  hiver   dhandarraa (1/2/3)  NB: Les traductions sont suivies des numéros 1 (Gamilaraay), 2 (Yuwaalaraay) et 3 (Yuwaalayaay) qui indiquent l'origine des mots et qui sont employés dans les trois langues.

   

  NB:  Pour une présentation de la langue, se reporter à l'article  COMPTER EN LANGUE ABORIGENE D'AUSTRALIE.

   


  Tags Tags : , , , , , , , ,