• LE CORPS HUMAIN EN BARIAI

  BARIAI 

     artère   singida iuaroar
  barbe   iadade ilaun
  bouche   iaoa
  bras   ibage
  cerveau   iuto
  cheveu   ilabora ilaun
  cheville   iae aea tue
  cil   imata ikukul ilaun
  coeur   iatate
  colonne vertébrale   ituatua ririaknga 
  côte   ikarkare ituatua
  cou   igagal
  coude   ibage kubal
  crâne   ilabora ituatua
  cuisse   ibule
  dent   iluo
  doigt   igonga
  dos   idibe, imur
  épaule   ikepe, iuaro
  estomac   iapa
  fesse   ise
  foie   iatate
  front   ibolabola
  genou   iae kubal
  gorge   sapsap
  hanche   ipai, ise kasanga, uib
  intestin   imogal
  jambe   iae
  joue   ipapa
  langue   imae
  larme   imata isul
  lèvre   iaoa ikukul
  mâchoire   ibalbalu, ipalenga
  main   ibage
  menton   iadade
  moustache   inud iburbur
  muscle   imedameda
  narine   inud ibaba 
  nez   inud
  nombril   ipiso
  nuque   imui
  oeil   imata
  ongle   itemia
  oreille   itanga
  orteil   iae igonga
  os   ituatua
  paupière   imata ikukul
  peau   ikukul
  pied   iae
  poignet   ibage aea uger 
  poitrine   igogo
  pouce   ibage igonga kapei 
  poumon   iboroio
  rein   ikapua 
  salive   imau
  sang   ising
  sein   itud
  sourcil   iburbur 
  sueur   kasiksiknga
  talon   iae igub
  tête   ilabora
  veine   singida iuaroar
  ventre   iapa
  visage   imata

  NB:  Pour une présentation de la langue, se reporter à l'article COMPTER EN BARIAI.

   


  Tags Tags : , , , , ,