• JU'HOAN

  JÙǀ'HOÀN KÒKXÚÍ 

   

  Les Ju'hoansi habitent dans le nord-est de la Namibie et le nord-ouest du Bostwana. Ils parlent une langue supposée appartenir à la famille khoisan, le ju'hoan, mais plus précisément à la famille linguistique !Kung des langues Kx'a. Portant également la dénomination anglaise de southeastern !Xuun, la langue possède quatre dialectes (epukiro, tsumkwe, rundu et omatako). Le ju'hoan commence à peine à se développer en tant que langue littéraire, mais aucune référence standard n'a encore vu le jour malgré l'existence d'un alphabet latin officiellement reconnu en 1991 par le Ministère de l'Education de Namibie et qui fait suite à maintes variantes orthographiques proposées depuis les années 60. Le dialecte de la région de Nyae Nyae (Nyae Nyae Conservancy of Namibia) fut à la base du dictionnaire ju'hoan ainsi que son orthographe développée par la Nyae Nyae Development Foundation. Comme toutes les autres langues de cette région, les consonnes à clic marquent l'originalité de cet ensemble linguistique dont l'avenir reste encore incertain.

  L'alphabet ju'hoan est le suivant:

  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p


  q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   ǀ   ǂ   ǃ   ǁ   '

  auquel il faut ajouter les accents grave et aigu pour marquer les tons.

   

   

  COMPTER EN JU'HOAN

  Le système numéral est limité aux trois premiers nombres suivis d'une combinaison des uns et des autres, puis d'un emprunt à l'anglais.

   

  1        nǀè'é
  2       tsáqn, tsán
  3       nǃànì
  4       tsánkútsán   (2+2)
  5       tsánkúnǃànì   (2+3)
  6       nǃànìkúnǃànì   (3+3)
  7       tsànkútsànkúnǃànì   (2+2+3)
  8       tsànkútsànkútsànkútsàn   (2+2+2+2)
  9       nǃànìkúnǃànìkúnǃànì   (3+3+3)
  10     tini

   

   

  LE CORPS HUMAIN

   artère   ǃoq'ùn
  barbe   sòrò, tzíǃkúísì
  bouche   kxám, tzí
  bras   ǂ'han
  cerveau   nǀaqnì
  cheveu   nǀáíǃkúísì
  cheville   ǂ'hòèǂ'hòrè, ǃ'hòm
  cil   gǀà'ágǃkàbì, gǀà'ámaǃkúi, gǀà'áǃkúi
  coeur   ǃká, ǂáó
  colonne vertébrale   nǂàhà
  corps   ámá
  côte   gǃkàá, nǁamm
  cou   ǃàìn
  coude   ǂhúní, ǃhúrú
  crâne   nǀáíǃ'úá
  cuisse   gǃaoh, gǃaihǁ'hùú
  dent   nǁah, tzàù
  doigt   gǃáuǃaq'àmì
  dos   ǃ'ó
  épaule   nǁu'ùrù, ǃkátzí
  estomac   gǃú, gǃútzí
  fesse   dìnsì, gǃohm
  foie   tchín
  front   kòàtsíǃ'ànkè, nǃhàò
  genou   gǃxòà, gǃxòà-nǀáí
  gorge   dohm
  hanche   gǃánú, ǁábé
  intestin   dareh, nǂàq (grêle); nǃhòm, nǃòqm (gros intestin)
  jambe   ǃóm, ǀ'óán
  joue   ǃomm
  langue   dharì
  larme   gǀà'áǃú
  lèvre   kxámǀ'ó, tzíǀ'ó 
  main   gǃáu
  menton   gǃaihn
  moustache   tzíǃkúísì
  muscle (du bras)   gòrú, ǂ'óré
  narine   tzúnnǃáng 
  nez   tzún, ǂuìhn
  nombril   góbá, nǃò'm 
  oeil   gǀà'á, kxóásí
  ongle   gǃáuǃù'úrú
  oreille   ǀ'húí, ǃoan-ǂáé
  orteil   ǀkáíǃaq'àmì, nǂà'ng
  os   ǃ'ú
  paupière   gǀ'à'á-nǀóa
  peau   nǀó
  pied   ǀkáí, kxàǁúa
  poignet   gǂàì
  poing   jom
  poitrine   gǃò'á
  pouce   gǃuih 
  poumon   tcoq'ò
  rein   tzàrù, zaihn, ǂauh, ǂauhcòcòrò
  ride   jàmàjárísì
  salive   tzígaq'ànà
  sang   ǀ'áng, jaq'à
  sein   kù
  sourcil   gǀà'áǃ'úǃkúi 
  sueur   tcoh
  talon   gògòró, ǀkáítchuùngúnú
  tête   nǀái, ǂ'àn-ǃòè
  veine   ǃoq'ùn
  ventre   gǃú, gǃútzí
  visage   ǀhó, kxóásí

   

   

  LE MONDE DE LA NATURE

   

  LES ANIMAUX

  animal   ǃhámà, ǃhá
  abeille   zó, còm, zócòm
  agneau   gùúmà
  âne   dongì
  araignée   nǃhàm, nǃhàmnǃhàm
  autruche   dsùú, ǁàmm
  canard   nǀhàbíté, gaàhn
  chat   nǀoahn
  cheval   ǀoeh
  chèvre   párí
  chien   gǂhúín, gǂhòà, ǃkúí
  cochon (sauvage)   ǀ'hóán, ǀ'hoaqn, ǀhárú, gǂòq, kàqní, àì
  coq   khúkhùgǀoq
  crocodile   ǂòqnì
  écureuil   ǃ'hóánsà
  éléphant   ǃxó
  escargot   nǃú-nǃúrí
  fourmi   nǀoqnnǀoqni
  girafe   ǂoah, ǂàù, ǃ'áí
  grenouille   dxáí
  guêpe   gǂa'ò
  hibou (chouette)   nǀàq'ó
  hippopotame   ǃxàò
  hirondelle   gǀàgǀàcè, gǀàgǀàcèmà, ǀoq'òrò, ǁxárídàq'm
  lapin   ǃhá khòè ǃ'háímà tzémà
  léopard   ǃ'hòm
  lézard   gòqrú
  libellule   zàbízàbí
  lièvre   ǃ'háí, ǀhare
  lion   nǃhaì, nǀàú, gǀú, gǀú-nǂuhnkxòǂ'ùrìsì, xamm
  mouche   zoànzoàn, gǀàní, ǃ'hòmzoànzoàn
  moustique   gǃú-nǃángzàqní, gǃo'mtjìàn, yéyé
  mouton   gùú
  oiseau   tzàmà
  papillon   dhàdhàmà, dhàdhàbà
  perroquet   tsàqní
  pigeon   ǂáíǂábí
  poisson   ǁ'áú
  poule   hòqròkókó
  sangsue   gǂkànìbèbé, gǂkànìgògó
  sauterelle   dsòógǂxàmàgǂxàmà, nǂaqnùn, nǂhòmm
  serpent   ǂ'ààmà, ǂ'àngàmà
  singe   ǁà'é
  souris   nǀhuì, ǃ'úkxáí
  taureau   gúmígǃoq
  tortue   tshiì
  vache   gúmídí
  veau   gúmímà
  zèbre   ǀoehǃ'haùǃ'haù


  LA NATURE

  air   nǀa'àn, maq
  arbre   ǃaìhn
  bois   ǃaìhn
  branche   ǁ'háú
  brouillard   ǃùrùdí
  chaleur   khúí
  ciel   nǀa'àn
  couleur   ǂ'ù
  désert   nǁòq kòà gǃàsì ǁxòàsì ǀóá cùà
  eau   gǃú, dohmsoan
  éclair   gǃàthárá
  étoile   ǂuhn
  fer   ǃánú, ǃaq
  feu   dà'á, ǁxòè
  feuille   nǃù'úbú, dòàqrà
  fleur   gò
  fleuve   ǃxòm
  forêt   gǀúí
  froid   ǀkòàn
  fumée   córà, gǃoh, ǃ'hom
  glace   nǁoq'òbè, ǃ'hài
  herbe   ǁ'àìsì
  lune   nǃúí
  montagne   nǃóm, ǀxúní
  nuage   gǃàǃkúí
  ombre   ǃhárí
  papier   kàmpárí, ǂxanù, ǂxanì
  pierre   nǃóm
  plante (cultivée)   ǁxàrà
  pluie   gǃà, nǀòqí
  poussière   gǃoh, sarà, tsharà
  racine   ǁàrì, gǃanì
  rocher   nǃóm
  sable   kxà
  soleil   ǀám, khàǁ'án
  terre   kxà, kxàǀhó
  vent   màq
  verre   nǁoq'òbè  LES COULEURS

  blanc   ǃà'ú (être blanc)
  bleu   ǀauhn (être bleu)
  jaune   gǁoqnìgǃú (être jaune)
  noir   jó, nǂù (être noir)
  rouge   gǃààn (être rouge)
  vert   ǀauhn (être vert)  LES POINTS CARDINAUX

  nord   ǂkáó
  sud   ǂ'àm
  est   ǁ'hàì
  ouest   ǁ'hàngà  LES SAISONS

  printemps   ǃa'à, ǃxàèmà (saison sèche chaude)
  été   barah (saison des pluies)
  automne   ǂóbé (saison des feuilles qui tombent)
  hiver   gǃóm (saison sèche froide)

   

  Afficher l'image d'origine

   

   


  Tags Tags : , , , , , , , , , , ,